• 1
  • 2

اخبار

آگهی مناقصه


موضوع : تهیه ،  طبخ و توزیع غذای پرسنل


شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان واقع در کیلومتر 25 جاده مبارکه – بروجن در نظر دارد انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان روز چهارشنبه 23/12/1396 جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند .
تلفن تماس 55-52682350-031


شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان